President:               Xiu Mei Weng

       

              Secretary:               Rong Chen

 

              Treasurer:              Yi Chun Lu          

 

 

Parent-Teacher Association Board