top of page

Student and Leader of the Month of November

K - 102

S:   Ivan Zhang

L:   Serena Zheng

1 -202

S:  Andy Zhang

L: Melanie Q. Tarco

K - 104

S:  Amy Fang

L:  jia Wen Huang

1 -204

S:  Yu Xuan Huang

L: Evan  Lin

2-305

S:  Avery Chen

L:  Mandy Zhu

2-307

S: Anthony Crisantos

L:  Diana Ramos-Luna

3-405

S:  Ambriel Nieves

L:  Rachel Huang

L:  Tyler Lin

3-407

S: Nancy Chen

L:  Sofia Ni

3-410

S:  Nour Sammoud

L:  Vivi Dong

4-512

S:  YiFan Zhang

L:  Weihao Wu

4-507

S:  Andy Wu

L:   Xiao Xiao Zhu

4 - 505

S:  Jing Lin

L:  Tiffany Jiang

4-510

S:  Qin Sun

L:   Ford  Deng

5 - 502

S:  Grace Chen

L:  Joanna Li

5 - 402

S  and  L:   Rain Guan

5 - 412

S:  Raymond Chen

L:  Danchen Jin

bottom of page